Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xây dựng các kịch bản ứng phó dịch Covid-19