Ngân hàng buộc phải cung cấp sao kê khi điều tra hoạt động từ thiện