Ngày đầu xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại: Bảo đảm phòng dịch, lượng khách chưa nhiều