Nghệ An: Xác định các 'điểm nóng' để chống dịch COVID-19 hiệu quả