Nghỉ 3 tháng, được phép mà chưa dám mở bán, chủ quán tiết lộ lý do