Nghị quyết họp Chính phủ: Xây dựng lộ trình tiêm vaccine cho trẻ em