Nghiên cứu mới khẳng định vắc xin Covid-19 hiệu quả lâu hơn mong đợi