Ngoài Mỹ, nước nào được hưởng lợi nhiều nhất từ Qũy Bill & Melinda Gates?