Ngoại trưởng Canada khẳng định cam kết giúp Việt Nam tiếp cận vaccine