Ngoại trưởng da màu đầu tiên của Mỹ qua đời vì Covid-19