Người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19