Người dân TPHCM gặp khó khăn do Covid-19, hãy gọi 1022