Người dân Vĩnh Long được di chuyển liên 'vùng xanh' trong tỉnh