Người lao động ở TP Hồ Chí Minh khi nào cần xét nghiệm Covid-19?