Người lao động từ Tây Nguyên quay lại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương làm việc tăng