Người phụ nữ phải phẫu thuật 100 khối bướu trong bụng