Người quyên góp tiền từ thiện phải mở sổ ghi chép thu, chi và minh bạch