Người tiêm phòng COVID-19 đầy đủ ít có khả năng lây cho người khác