Người vào Hải Phòng không cần xét nghiệm SARS-CoV-2