Người vào Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19