Nguồn lây COVID-19 tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá có thể từ ngoài vào