Nhà sư xin hoàn tục là bình thường, nhưng xin giữ tài sản lại là điều... bất thường