Nhà trắng kêu gọi mọi thành viên WTO cùng làm điều này với vaccine Covid-19