Nhân viên chạy Grab ngoài giờ, Tổng công ty Dầu ra văn bản chấn chỉnh