Nhật Bản tập trung ứng phó COVID-19, thúc đẩy chính sách đối ngoại