Nhật ký bác sỹ: Những ngày 'khói lửa' từ tâm dịch COVID-19