Nhiều ca dương tính liên quan đến người dân về từ các tỉnh phía Nam