Nhiều điểm mới trong quy định về tiền lương của người lao động