Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam