Nhiều kỳ vọng thực hiện "3 bước đột phá" của Đại hội XIII

Một trong những điểm mới nổi bật của Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, đó là các văn kiện đã thể hiện rõ phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể cho việc phát triển đất nước trong nhiệm kì tới. Dự thảo đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021 - 2030, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với những nội dung mới, quan trọng. Dự thảo các văn kiện Đại hội 13 của Đảng chỉ rõ: "Ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ 11, 12 của Đảng xác định có ý nghĩa, giá trị lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị và sẽ được cụ thể hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển". Việc thực hiện 3 bước đột phá này được kỳ vọng rất lớn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập quốc tế.

Thứ tư, 27/01/2021 22:42

Thời sự

Ước mơ của con 14:20

Ước mơ của con

Thứ hai, 01/03/2021 | 15:22