Nhiều người Anh khó tiếp cận các địa điểm tiêm phòng COVID-19