Nhiều người Hà Nội vui Trung Thu mà quên phòng dịch COVID-19