Nhóm Bộ tứ nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương