Nhức nhối tin giả giữa đại dịch: Xử kịch khung để nghiêm trị