Những con người lặng lẽ trong tâm dịch: Quên mình vì trách nhiệm chung