Những địa bàn ở Hà Nội đủ điều kiện cho trường học mở cửa từ 6/12