Những ngày đầu của hai bệnh viện dã chiến mới ở Bình Dương