Nỗi đau mất bố trước khi theo chồng con sang Mỹ của 'cô San' Diệu Hương 'Hoa hồng trên ngực trái'