Nước ngập đến mái nhà, đội cứu hộ xuyên đêm dỡ ngói cứu người khỏi lũ