Nước sông dâng cao bất thường, đập Tam Hiệp hứng lũ kỷ lục