Ở nơi sinh – tử và những đêm khóc thầm sau ca trực khốc liệt