Omicron lan như cháy rừng, Anh không dám 'đùa với lửa'