Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua không bao giờ vui khi đến giờ tuyên án vợ của Qua lại không có mặt'