Ông Phan Văn Mãi giải trình việc tiếp công dân của Chủ tịch TP.HCM