Phân chia vùng đỏ, vùng xanh tại 4 địa phương có ca Covid-19 cao nhất