Phát cả tờ rơi xuống từng xã để nhận diện... phóng viên