Phát hiện 152 người trong một công ty dương tính với SARS-CoV-2