Phát hiện F0 trên chuyến bay hồi hương, Đà Nẵng cách ly tập trung người cùng khoang