Phát hiện dơi ở Lào mang virus có đặc tính giống SARS-CoV-2