Phát hiện hơn 80 công nhân nhiễm Covid-19 trong công ty '3 tại chỗ'